V
I
E
W
A
R
T
I
C
L
E
S

هنر طراحی نظم موزون

فنگ شویی ریشه در تائوئیسم دارد. تائوئیسم به عنوان یک فلسفه یا جهان بینی بر وفق موزون میان انسان و محیط او برای دستیابی به آرامش و توازن تکیه داشت اما بعدها تبدیل به مذهب غالب در چین شد. تائوئیسم در بسیاری از علوم و فنون و هنرهای چین تاثیر گذاشت

در پزشکی منجر به تکامل طب سنتی چینی و شکوفایی طب سوزنی به صورت امروزی اش شدو در معماری در کنار ستاره شناسی و جغرافیای چینی هنر را به وجود آورد. در سایر نقاط جهان هم باورهای کم و بیش مشابهی (و در ظاهر متناقض) بر نحوه زندگی انسان در محیط نقش اساسی داشتند.

 • معنای لغوی فنگ باد و شویی آب است و این دو نمایانگر « صعود باد در قله » و « اوج آب در موج» هستند که در صورت همنوایی، رفتارو کردار انسان را به تعالی سوق میدهند. بر اساس آن استقرار صحیح اشیا باعث همسویی نیروهای آسمانی با مردم و اشیای زمینی شده و برای معتقدان به آن موفقیت را به ارمغان می آورد.

  فنگ شویی نظریه ای کیهان شناسانه است و بر اساس نظریات انتزاعی تائوئیسم درباره با روابط میان کیهان و انسان شکل گرفته است و در صدد ایجاد هماهنگی میان انسان، زمین، آسمان،ماده از طریق نیروی «تای جی» به معنای نهایت مطلق است. تای جی و کی از عبارات مخصوص کیهان شناسی چینی هستند. تای جی منشا و مبدا کائنات و دربردارنده دو نیروی متضاد یین و یانگ است و این دو نیرو دربردارنده دو نیروی فعال، حیات بخش و نامرئی «کی» هستند. تمام آنچه در جهان است دارای «کی» است.

  هر ساختمان هم با وجود مصالح مختلف دارای یک «کی» مخصوص به خود است. کی در هر ساختمان در جایی استقرار میابد و شناسایی این نقطه بسیار حائز اهمیت است. پس از شناسایی این نقطه نوبت به استفاده از روش مرکب « نه ستاره، هشت ورودی و باگوا را برای شناسایی نقاط خوب و بد هر مکان استفاده میکنیم. در تحلیل فضایی به قسمت هایی که بدون تحرک هستند «یین» گفته می شود مثل دیوارهای بدون در و پنجره و به فضاهایی که در آن ها امکان تحرک وجود داشته باشد مانند اطراف درها و پنجره ها را « یانگ» می گویند. مثلا بهترین نقطه برای قرارگیری تخت خواب بخش یین اتاق و نواحی اطراف آن است

  @image


  اندیشه کیهان شناسانه تائوئیسم تمام اشیا جهان را ساخته شده از پنج عنصر آب، خاک، آتش، فلز و چوب میداند که در ارتباط با جهت های اصلی قرار دارند. شمال در تصرف آب، جنوب نمایانگر آتش و شرق و غرب نیز به ترتیب در تصرف چوب و فلز هستند و خاک که مرکز را اشغال کرده در احاطه جهات دیگر قرار گرفته است.

  @image


  @image


  معماری

  بر اساس فنگ شویی احداث مدخل در جهت شمال مذموم است و اگر تمایلی به نصب نورگیر در این جهت وجود داشته باشد بهتر است با زاویه نسبت به خط قائم یا روی سقف شیبدار قرار بگیرد. این مسئله با توجه به وجود زمستان های بسیار سرد و پربرف در چین کاملا منطقی به نظر می آید. برای گرم کردن دیوار داخلی شمالی نصب یک تابلوی نقاشی یا یک تزیین با رنگ های گرم مثل نارنجی و قرمز و یا احداث بخاری روش مطلوبی است. در فنگ شویی خوش یمن ترین جهت جنوب است. اژدهای سبز معرف شرق و نماینده بهار است و در نزد چینی ها بسیار خوش یمن و در رابطه با سلطنت قرار دارد. در فنگ شویی داخلی دیوار یا *پاراوانی را که در برگیرنده صندلی یا یک میز است اژدها میخوانند و آن را عامل خنثی کردن عوامل بد میدانند. هر یک از جهت های هشت گانه قلمرویی به اندازه 22/5 درجه در هر سمت و یا مجموعا 45 درجه دارند.

  @image


  *پاراوان: دیوار جداکننده از جنس پارچه و چوب

  برداشت و خلاصه از فنگ شویی برای امروز - کوآن لائو

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این مقاله وجود ندارد

P
o
s
t
u
s
e
r
c
o
m
m
e
n
t
s

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی