V
I
E
W
A
R
T
I
C
L
E
S

معماری روم باستان

بیشتر ابداعات رومیان در بسط تکنولوژی های ساخت بود و نه ابداع شیوه های جدید معماری. برای مثال آنها توانستند با ابداع بتن جدید در ساخت تاق ها ابداعات جدیدی را به وجود آورند. آنها توانستند با ترکیب دو تاق یک تاق چهاربخشی را به وجود آورند که موجب نوآوری هایی در زمینه سازه های تاقی و به وجود آمدن فضاهای جدید در معماری شد.

 • تمدن روم باستان

  تکنولوژی و مصالح

  بیشتر ابداعات رومیان در بسط تکنولوژی های ساخت بود و نه ابداع شیوه های جدید معماری. برای مثال آنها توانستند با ابداع بتن جدید در ساخت تاق ها ابداعات جدیدی را به وجود آورند. رومی ها توانستند با ترکیب دو تاق یک تاق چهاربخشی را به وجود آورند که موجب چهار نوآوری در زمینه سازه های تاقی شد:

  1- نیروها را در چهار گوشه متمرکز ساخت

  2- حذف دیوارها به جز در چهار گوشه تاق را در پی داشت

  3- حذف دیوار ها منجر به توانایی ایجاد پنجره های زیر تاق ها شد

  4- حذف دیوارها باعث شد تا چند فضای چهارگوش به یکدیگر باز شوند و این تحولی در ایجاد فضاهای داخلی بود.

  تاق چهار بخشی

  @image


  تبدیل تاق آهنگ به تاق چهاربخشی

  @image


  @image


  توسعه سازه های گنبدی روی پلان دایره ای نیز از نوآوری های آنها بود گرچه این نوع سازه از زمان تمدن اتروریا وجود داشت اما آنچه سازه رومی ها را متمایز میساخت بسط آن در سازه های عمومی و مذهبی بود مثلا آنها توانستند گنبدی به قطر 43.5 را بسازند.

  معبد رومی

  1- معابد یونانی- اتروریایی

  2- معابد رومی

  - از معابد یونانی- اتروریایی میتوان به فرتونا ویرلس و وستا اشاره کرد

  معبد فرتونا ویرلس

  @image


  نما و پلان معبد فرتونا ویرلس

  @image


  معبد وستا

  @image


  پلان معبد وستا

  @image


  - در معابد رومی رومیان توانستند با تحول در تکنولوژی های ساخت معابدی چون فرتونا پریمیگنیا و پانتئون را بسازند.

  معبد فرتونا پریمیگنیا

  @image


  @image


  پانتئون

  @image


  @image


  @image


  بی شک یکی از مهم ترین معابد رومی است. حجم اصلی آن از تداخل یک استوانه با یک گنبد تشکیل شده است. گنبد آن یک نیم کره کامل بتنی به قطر 43.5 متر است. دیوارهای نگهدارنده گنبد بسیار ضخیم هستند و در درون آنها تورفتگی هایی به صورت یک در میان، مستطیلی و هلالی به وجود آورده شده که بالای هرکدام نیز تاقی زده شده تا فشار حاصل از گنبد را به جرزها منتقل کند و پوسته گنبد هم به تدریج به سمت قاعده ضخیم تر میشود. قاب بندی بتنی گنبد که امروزه لخت است قبلا به رنگ آبی بوده و نورگیر مدوری به قطر 9 متر هم در قله ساختمان به عنوان تنها نورگیر ساختمان طراحی قرار داشته است که در روز بنا را غرق در نور میکرده است.

  نقاشی جووانّی پائولو پانّینی از پانتئون

  @image


  ادامه مطلب در مقاله معماری روم باستان II

  سیما رضوی- خلاصه از کتاب معماری غرب-امبر بانی مسعود

  8 آذر 1396

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این مقاله وجود ندارد

P
o
s
t
u
s
e
r
c
o
m
m
e
n
t
s

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی