مشخصات فنی پروژه:
تاریخ انجام: 1394،
نوع پروژه: طراحی،