فروشگاه الکترونیک
P
R
O
J
E
C
T
S

هدف اجرایی:

ما در سرزمینی زندگی میکنیم که تمدن و زیبایی زیستی در فرهنگ و تاریخ ما چشم نوازی میکند نمیتوان آثار ساخته ی اجداد و نیاکان خود را که در گذر زمان تغییر و تحول پیدا کرده و بجای مانده است را نادیده گرفته و خود را از آن جدا بدانیم بلکه میبایست به آن ارج نهاد.

درباره پروژه :