مشخصات فنی پروژه:
تاریخ انجام: 1393،
محل پروژه: امیر دشت،
نوع پروژه: طراحی، اجرا،
نوع بهسازی: بازسازی،
مدت زمان اجرای پروژه:

،
R
E
L
A
T
E
D
P
R
O
J
E
C
T
S

پروژه ای ای مرتبط به این پروژه وجود ندارد

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این پروژه وجود ندارد

W
A
T
C
H
V
I
D
E
O

فیلم درباره امیر دشت

فیلمی برای این پروژه وجود ندارد

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی